killjoy

killjoy

noun: One who spoils the enjoyment of others.


SAT Word of The Day